Coverage You Can Count On

ACCEPTED INSURANCE PLANS

Smile Again Dental Center

Tài chính

Chúng tôi chấp nhận tất cả các hình thức chủ yếu của kế hoạch bảo hiểm PPO. Với bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm, xin vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi tại 714-248-9883 hoặc gửi email cho chúng tôi tại smileagaindentalcenter@gmail.com.

Chúng tôi chấp nhận các bệnh nhân có bảo hiểm y tế của họ thông qua một kế hoạch bảo hiểm Medi-Cal. Gọi cho chúng tôi và xem những tùy chọn y tế của bạn có ngày hôm nay.

Như cam kết của chúng tôi để nhận được bạn chăm sóc bạn cần, chúng tôi là một nhà cung cấp tự hào với CareCredit, mà là một chương trình tài chính linh hoạt, cho phép bạn thực hiện thanh toán hàng tháng về chăm sóc răng miệng. Để biết thêm thông tin hoặc xin tài trợ, hãy truy cập trang web của: CareCredit's website.

Follow

  • facebook
  • googlePlaces
  • yelp

Contact

Address

WESTMINSTER OFFICE:

14501 Magnolia St #107, Westminster, CA 92683​​

Phone: 714-248-9883

Fax: 714-248-9774

©2020 by Smile Again Dental Center.